MF
Dezvoltat cu sprijinul Ministerului Finațelor

Întrebări frecvente

Compartimentul „Întrebări frecvente ” este destinat  pentru a publica pe portal cele mai frecvente întrebări și scopul de a oferi răspunsuri la acestea în cel mai rațional mod.  Compartimentul poate fi utilizat și cu scopul de organizarea unei liste ordonate de materiale sau a unui dicționar. Compartimentul „Întrebări frecvente” îi oferă utilizatorului vizualizarea întrebărilor pe portal în format listă.

În ofertă prețul unitar este prețul per fiecare poziție de bun sau serviciu. În cazul în care mai multe poziții sunt incluse într‑un lot, prețul per unitate va fi prețul per lot. La etapa elaborării contractului de achiziție prețul unitar este indicat pentru fiecare poziție de bun sau serviciu.

Mențiune:
Oferta depusă de către participantul la procedura de achiziție urmează să conțină cantitatea, prețul unitar fără TVA și cu TVA per fiecare poziție în parte, prețul fără TVA și cu TVA per fiecare lot în parte și prețul total al ofertei fără TVA și cu TVA. Respectiv, la prețul unitar se va indica prețul (fără TVA și cu TVA) per unitatea de bun/serviciu ofertat.La depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achiziții publice cu licitație electronică, prețul inițial al ofertei va corespunde cu prețul fără TVA propus de operatorul economic pentru lotul dat. După finalizarea licitației electronice, operatorul economic va prezenta prețurile unitare actualizate, în conformitate cu prețul final al lotului, rezultat al licitației electronice.

După semnarea contractului de către autoritatea contractantă, operatorul economicl semnează contractul cu utilizarea semnăturii electronice, utilizînd Serviciul guvernamental de semnare MSign.

Reprezentantul furnizorului se indică persoana care este delegată printrun ordin intern și/sau prin procură eliberată de administratorului furnizorului.

        Eeste perioada сlarificărilor, explicată la art 34 Legea 131/15 (perioadă de actualizare = perioadă de clarificări achiziții.md).

Valoarea comisionului se reține din valoarea  achiziției (valoarea lotului) și nu din valoarea ofertei.

 

       

 

 

La procedurile de achiziții ale companiilor private ofertele nu sunt publice.

 

 

Dacă pozițiile fac parte dintrun singur lot,nu se poate de ofertat doar pe unele poziții. Oferta trebuie depusă pe toate pozițiile dintrun lot.Autoritatea contractantă are dreptul de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor de achiziţii publice şi a acordurilor-cadru şi, în acest caz, de a stabili dimensiunea şi obiectul loturilor, cu condiţia includerii acestor informaţii în documentația de atribuire Legea 131, art. 39. punctul 1.

 

Contabilul poate semna contractul în condițiile în care este delegat prin ordinul directorului. Este recomandat ca atribuția de semnare a contractului prin semnatura electronica să fie prevăzuta în ordinul de constituire a grupului de lucru la anexa ”Responsabilitățile membrilor grupului de lucru”.

 

 

Operatorii economici se înregistrează în SIA RSAP MTender pentru a participa și să câștige contracte în licitații desfășurate electronic, iar cumpărătorii din sectorul public și privat se înregistrează pentru publicarea oportunităților de achiziții și atribuirea contractelor.Înregistrarea și utilizarea sistemului MTender este gratuită pentru autorități contractante. Persoana fizică se poate înregistra doar în calitate de ofertant.

 

 

 

Pasul minim este suma minimă cu cât poate fi scăzută valoarea ofertei de către operatorul economic (OE) în timpul unei runde a licitației electronice. Autoritatea contractantă (AC) va stabili în documentația de atribuire condițiile în care ofertanții vor avea drepturile să liciteze, cu referire, în special, la pasul minim de licitare, conform art. 60, alineatul 6, lit e) din Legea 131/15.

 

 

 

În cazul în care bunurile şi serviciile menţionate se achiziţionează în fiecare an de AC există careva date statistice care permit estimarea cantităţilor necesare (ex. Cantitatea de combustibil se estimează în funcţie de parcursul mediu anual per unitate de transport, consum mediu şi cantitatea mijloacelor de transport). Totodată, pentru astfel de tipuri de bunuri şi servicii ar fi mai practică aplicarea procedurii “acordcadru.

AC încarcă următoarele documente: DUAE - formular tipizat, adaptat de către AC conform specificului fiecărei proceduri de achiziție (Ordinul MF nr. 177 din 09.10.2018) Anunțul/Invitația de participare care trebuie să conțină toată informația specificată în Anexa 3 la Legea 131/2015, Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, servicii, lucrări,completată de către AC.

 

 

În bugetul AC, valoarea achiziției include TVA. Însă, în anunțul de intenție, în planul de achiziții și anunțul de participare se include valoarea achiziției nu include TVA.

Conform Regulamentului privind Mtender (HG nr. 986 din 10.10.2018), sunteți obligați să asigurați protejarea contra compromiterii și contra utilizării neautorizate a mijloacelor de autentificare și a credențialelor utilizate pentru autentificarea în cadrul Registrului prin SIA RSAP (MTender). Prin urmare, în cazul în care utilizatorul transmite aceste date altei persoane, își va asuma toate riscurile.

Astfel de achiziții se desfășoară conform regulilor agreate cu donatorul. Spre exemplu, regulile PRAG, regulile stipulate in Manualul si regulamentul GIZ etc.

Certificatul poate fi acceptat de către AC,dacă OE prezintă dovezi că plata este eșalonată sau dacă OE prezintă dovada achitării datoriei.

AC poate solicita declaraţia privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului întro perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şia început activitatea comercială.(Vezi art. 21, Legea 131/15).

       

Cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor.Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care urmează să se atribuie contracte bazate pe un acordcadru, cifra de afaceri anuală maximă se calculează în funcție de dimensiunea maximă anticipată a contractelor specifice care vor fi executate în același timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, pe baza valorii estimate a acorduluicadru. În cazul unor sisteme dinamice de achiziții, cifra de afaceri anuală maximă se calculează pe baza dimensiunii maxime anticipate a contractelor specifice care urmează să fie atribuite în cadrul sistemului respectiv.(Vezi art. 21, Legea 131/15).

Capacitatea economică şi financiară a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă. În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară invocînd şi susţinerea acordată de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susţinerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (1) şi alin. (3) lit. a), c)-g) al Legii 131/15, care determină excluderea din procedura de atribuire. Atunci când ofertantul/candidatul se bazează pe capacitățile altei persoane în ceea ce privește criteriile referitoare la capacitatea economică și financiară, autoritatea contractantă solicită ca ofertantul/candidatul și acea persoană să fie răspunzătoare solidar pentru executarea contractului. În aceleași condiții o asociație de operatori economici are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane. (Vezi art. 21, Legea 131/15).

Se solicită lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani, conținând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Prestările de servicii se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printro declaraţie a operatorului economic. (Vezi art. 22, Legea 131/15).

 

AC poate desemna castigatorul, chiar daca afost depusa o singura oferta calificata. Regulamentul cu privire la achizitia bunurilor si serviciilor prin COP (Sectiunea IV, punct 42) prevede numarul minim de ofertanti doar pentru COP fara publicare (3 oferte).

Ofertantul trebuie să prezinte lista principalelor livrări de bunuri similare efectuate în ultimii 3 ani, conținînd valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca aceștia din urmă sînt autorități contractante sau clienți privați. Livrările de bunuri se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat și, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de bunuri se realizează printro declarație a operatorului economic. (Vezi art. 22, Legea 131/15).

Ofertantul trebuis să prezinte lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decît valoarea viitorului contract. Certificările de bună execuție indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sînt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfîrşit. (Vezi art. 22, Legea 131/15).

Este necesara introducerea denumirii lotului și a fiecarei pozitii din lot, deoarece ulterior pozitiile se regasesc în contract, care la randul sau este generat de sistem.

Darea de seamă se face pe procedura, nu pe fiecare lot in parte. Intr-o dare de seamă agregata se include informatia pentru toate loturile.

Legislatia nu prevede reducerea termenului de depunere a ofertelor in cazul procedurii repetate. In acelasi timp, art. 47 al Lg. 131/15 prevede reducerea termenului de depunere a ofertelor la licitatia deschisa, in cazul în care autoritatea contractantă publică electronic întreaga documentaţie de atribuire şi permite, începînd cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la documentaţie, precum și acceptă depunerea electronică a ofertelor. In acest caz, autoritatea contractanta are dreptul de a reduce termenul mentionat cu 5 zile.

În cazul în care a fost depusă o singură ofertă, licitația electronică nu are loc, iar grupul de lucru urmează să decidă atribuirea contractului de achiziții ofertantului sau repetarea procedurii de achiziție (Vezi p. 34, HG 987).

In cele 2 rubrici: Numărul anunțului/invitației publicată în BAP, și după caz numărul anunțului în J.O si Numărul unic de identificare al procedurii de achiziție, AC trebuie sa indice aceeasi informatie - numarul procedurii din Mtender. Spre exemplu ocds-b3wdp1-MD-1550130884047

Operatorul economic poate sesiza ANSC prin depunerea unei contestații în termen de 10 zile, începînd cu ziua următoare luării la cunoştinţă a unui act al autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit este egală cu sau mai mare de 2 300 000 lei (bunuri si sericii) și 90 000 000 lei (lucrări) sau 5 zile, dacă valoarea contractului este mai mică. În cazul contestatiei privind documentația de atribuire, termenul se calculează din ziua publicării anunțului în BAP, iar in cazul contestației privind rezultatele procedurii – ziua în care agentul economic a fost informat cu privire la rezultatele evaluării.

       

AC nu va accepta o ofertă în cazul în care ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție, propunerea financiară nu are un preț fixat, oferta depusă nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, oferta este anormal de scăzută sau în cazul în care s-a constat comiterea unor acte de corupție (confirmate prin hotărârea definitivă a instanței de judecată).

Prin intermediul sistemului MTender pot fi desfășurate achiziții mixte. Acestea se desfășoară în conformitate cu dispozițiile aplicabile pentru tipul de achiziție ce caracterizează obiectul principal al contractului în cauză. De exemplu, dacă este o achiziție mixtă de bunuri și servici, în care bunurile au cea mai mare valoare, se va indica CPV-ul la bunul respectiv. Iar în descriere și titlul procedurii se va indica descrierea completă a bunurilor și serviciilor sau lucrărilor solicitate de AC.

Actualmente, până la dezvoltarea modulului -contestatii-in sistemul m-tender, AC, fie la notificarea ANSC, fie din proprie inițiativă va extinde termenele de clarificare și de depunere a ofertelor, astfel încât să asigure un temen suficient pentru solutionarea contestatiei și asigurarea desfășurării procedurii. Aceasta este doar o recomandare în scopul evitării riscului anulării procedurii și repetarea acesteia. Recomandare Operatorilor Economici: Sunt unele situații care pot fi clarificate cu AC și doar dacă AC nu răspunde la clarificări sau răspunsul nu este pertinent, atunci OE să depună o contestație în temenii prevăzuți în acest sens: în temen de 10 zile de la luarea la cunoștință cu actul pe care îl contest OE. (Vezi Art. 83, Legea 131/15).

       

În acest caz, termenul de depunere a ofertelor va fi prelungit cu atâtea zile cu câte s-a întâziat răspunsul.

Membrii grupului de lucru pe achiziții din cadrul AC au obligația în continuare de a semna pe hârtie Declarațiile de confidențialitate și imparțialitate, care sunt păstrate în dosarul achiziției publice în cadrul AC.

În sistemul MTender Anunțul de intenție coincide cu Planul de achiziții. În termen de 30 zile de la aprobarea bugetului, AC introduce pe platforma pe care este înregistrată planul pe fiecare achiziție în parte la următorii pași: Buget și Plan, unde menționează detaliile achiziției planificate, inclusiv perioada în care este planificată achiziția. Apoi, când AC decide să desfășoare procedura de achiziție propriu-zisă, revine la poziția respectivă de pe platformă si continuă pașii necesari publicării procedurii. În cazul în care Agentia Achizitii Publice (AAP) solicita transmiterea Anuntului de Intentie in adresa AAP si publicarea ulterioara a acestuia În Buletinul Achizițiilor Publice de format vechi, AC poate urma indicatiile AAP.

La momentul adjudecării contractului, AC are posibilitatea de a micşora cu acordul operatorului economic cantitatea de bunuri, în cazul în care suma contractelor este mai mare decît valoare estimată a achiziției, pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în preţul unitar sau în alţi termeni şi condiţii ale ofertei şi ale documentelor de atribuire. (Vezi p. 40.1, Documentatie standard bunuri).

AC are obligaţia de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice orice ofertant sau candidat care se incadreaza in situatiile prevazute la Art 19 al Legii 131/15 "Eligibilitatea ofertantului sau candidatului”. De asemenea Lista de interdicţie a operatorilor economici, conform Art. 25 al Legii 131/15 reprezintăun înscris oficial şi este întocmită de către Agenţia Achiziții Publice cu scopul de a limita, pe o perioadă de 3 ani, participarea operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică prevăzute de legea mentionata. Experienta negativa a AC cu un OE in contractele anterioare nu reprezinta un motiv de excludere din procedura de atribuire a OE respectiv. Recomandare pentru AC: Este recomandat AC sa solicite recomandari de la 2-3 clienti cu date de contact unde poate fi verificata informatia prezentată. De asemenea de verificat experienta similara prin examinarea proceselor verbale de receptie in cazul achizitiilor de lucrari si daca sunt constatate multe nereguli in procesele verbale de receptie, AC ar putea considera experienta prezentata ca fiind neeligibilă. "

Toate documentele solicitate trebuiesc a fiind încărcate la fiecare lot la care OE ofertează.

În DS sunt descrise formele garanțiilor care pot fi solicitate de către AC și este specificat că OE va prezenta garanția conform datelor din FDA. Astfel, OE trebuie să prezinte forma de garanție specificată în FDA. Recomandare pentru AC: Este recomandat autorităților contractante de a specifica în FDA toate formele legale de garanție, astfel încât să elimine orice barieră pentru operatorii economici care doresc sa participe la procedura de achiziție. Recomandare pentru EO: În cazul în care o AC a solicitat o singură formă a garanției pentru ofertă sau de bună execuție, este recomandat operatorilor economici să solicite AC să includă toate formele de garație legale. Aceasta se face ușor în rubrica” Întrebări de clarificare”. Dacă nu a fost solicitată clarificarea formei garanției și OE a prezentat o altă formă de garanție decât cea specificată în FDA, OE riscă să fie respins.

 În perioada” Clarificare” doar AC poate face modificările necesare. În perioada” Depunere oferte” doar OE poate face modificari ale documentelor încărcate.

În cazul depunerii mai multor oferte la același preț, sistemul clasează pe locul 1 oferta care a fost publicată prima. Totodată conform art. 26, alin.18 al Legii 131/15 se prevede expres că în cazul în care două sau mai multe oferte sînt echivalente, autoritatea contractantă aplică un criteriu de atribuire suplimentar, fapt care este menționat explicit în anunțul de participare. 

 Da. În cazul în care operatorul economic, care a participat la procedură, consideră că decizia autorității contractante de a anula procedura de achiziție publică nu este legală (deoarece nu face referire la una din prevederile de la Art. 71 din Legea 131) acesta are dreptul să depună o contestație la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor solicitând reevaluarea ofertelor/continuarea procedurii.

 Pragurile pentru achizițiile publice de valoare mică care sunt reglementate de Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de valoare mică (HG 665/2016) s-au majorat după cum urmează:

a. pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii, altele decît cele menționate la lit.c) – pragul a fost majorat de la 80 000 de leila 200 000 Lei;

 

b. pentru contractele de achiziţii publice de lucrări – pragul a fost majorat de la 100 000 de lei la 250 000 Lei;

 

Document unic de achiziţii european (DUAE) – document furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard aprobat de Ministerul Finanțelor, constînd în declaraţia pe proprie răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie.

Din 14 decembrie 2018, procedura COP, din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, poate fi utilizată de către AC, dacă valoarea estimată a achiziţiei nu depaseste 800’000 de lei pentru bunuri şi servicii şi 2’000’000 de lei pentru lucrări.

 În cazul în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară sau privind capacitatea tehnică şi profesională invocînd susţinerea unui terţ, DUAE include informaţiile menţionate la alin. (1) cu privire la terţul susţinător. Art 20, punctul 2 Legea 131 / 2015. DUAE este o declaratia pe proprie răspundere care confirmă că operatorul economic indeplineste următoarele condiţii: a) nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 19; b) îndeplineşte criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă; c)dacă este cazul, îndeplineşte criteriile de selecţie stabilite de autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile prezentei legi.

 Da, în cazul procedurilor COP și LD, operatorul economic are posibilitate să propună o ofertă cu un preț mai mare decât valoarea estimate (la achizițiie de valoare mică - nu). Există cazuri când AC ar putea să nu estimeze corect valoarea achiziției, de aceea corect ar fi ca agentul economic să solicite, întâi de toate, clarificări, sugerând AC să modifice valoarea estimată. Dacă totuși aceasta a fost calculată corect și operatorul economic decide să propună o ofertă cu un preț mai mare, este riscul pe care și-l asumă, AC având posibilitate să aleagă oferta cu un preț mai mic. Mai mult decât atât, în cazul în care este unicul ofertant, AC are dreptul să anuleze procedura de achiziție publică, făcând referire la Art. 71, alin. 1, lit. d): – ofertele depuse depăşesc cu 30% valoarea estimată a achiziţiei – prin valoarea inclusă în propunerea financiară, ofertele depăşesc valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţii publice;

Conform art 83 Legea 131/2015 Operatorul economic vătămat poate sesiza ANSC în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim prin depunerea unei contestări.

Acord-cadru – acord încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, care are ca obiect stabilirea condiţiilor pentru contractele ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în special în ceea ce priveşte preţurile şi, după caz, cantităţile prevăzute.

achizitii.md Pentru a va abona la achizitiile care va intereseaza trebuie sa urmati citiva pasi: inregisrati-va pe platforma, accesati cabinetul personal, accesati sectiunea abonari, selectați codurile CPV/grupurile de produse care vă interesează și introduceți cuvintele cheie pentru o căutare mai exactă, configurați filtrul după regiunile care vă interesează, introduceți codul IDNO al organizațiilor cu tenderele cărora vreți să fiți la curent, selectați frecvența distribuției si la final salvati setarile.

Respectarea termenelor prevăzute la Articolul 32, alin. (1) este facultativă în cazul în care contractul de achiziții publice/acordul-cadru respectiv urmează să fie încheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la procedura de atribuire şi nu există alţi operatori economici implicaţi în respectiva procedură de atribuire.

Semnătură electronică – date în formă electronică, care sînt ataşate la sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care sînt utilizate ca metodă de autentificare.

Art. 33 (alineatul 14, pct. i) din legea 131/2015 prevede faptul că pe ofertele electronice este aplicată semnătura electronică. Totodată, în HG nr 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) este prevăzut: - punctul 83: operatorii SIA RSAP (MTender) și ai PEA vor asigura verificarea faptului ca pe documentele electronice care constituie oferta și contractele de achiziții publice să fie aplicată semnătura electronică validă. - punctul 105: depunerea ofertei finale este precedată în mod obligatoriu de semnarea electronică și criptarea acesteia.

Conform Legii 131 privind achizitiile publice, pe ofertele electronice trebuie să fie aplicată semnătura electronică (Art. 33, alin (14), lit. i). Prin urmare, toate documentele ce constituie oferta, și care sunt depuse de către operatorul economic participant la o procedură de achiziție desfășurată prin intermediul sistemului MTender, trebuie să fie semnate electronic. Pentru a verifica dacă documentul a fost semnat electronic, este necesară încărcarea acestuia pe site-ul www.msign.gov.md, la secțiunea „Verifică”, unde trebuie să apară mesajul „validă”. Mesajul” digitally signed” ce apare în documentul pdf nu este o dovadă suficientă! În dependență de tipul semnăturii utilizate, acest mesaj poate să apară/să nu apară. În acest context, verificarea documentului se va face exclusiv pe site-ul specificat anterior.

SIARSAP MTender–rețea cu multe platforme bazată pe sistem informatic și de telecomunicații electronice cloud, găzduit în MCloud (MTender), incluzând un portal web, o unitate centrală de date și rețele de platforme electronice de achiziții acreditate care susține procedurile electronice de licitație pentru achizițiile publice.

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe este responsabil pentru mentenanța SIA RSAP MTender, întreținerea și dezvoltarea portalului guvernamental unic de acces online: https://mtender.gov.md/, asigurarea interoperabilității Sistemului nominalizat cu platforma tehnologică guvernamentală comună „MCloud” integrarea cu resursele informaționale de stat și cu serviciile electronice guvernamentale relevante și disponibile în Republica Moldova.

Conform articolului 26. Criterii de atribuire a contractului de achiziţii publice, legea 131 / 2015 sunt 4 crietrii de atribuire: a) preţul cel mai scăzut; b) costul cel mai scăzut; c) cel mai bun raport calitate-preţ; d) cel mai bun raport calitate-cost. Pentru moment in SIAR SAP Mtender avem doar prețul cel mai scăzut.

       

Conform Ordinului MF nr. 193 din 27 noiembrie 2018 apoi Ordinului MF nr. 1 din 02 ianuarie 2019 Autoritățile contractante întocmesc Darea de seamă cu privire la procedura de achiziție publică și o transmit în adresa Agenției Achiziții Publice (bap@tender.gov.md) pentru procesarea datelor cu privire la contractele de achiziții publice, după expirarea termenului de așteptare conform art.32 al Legii 131/2015 privind achizițiile publice și semnarea contractelor de achiziție publică.

In cazul unei erori in procesul de intregistrare sau de logare pe una din platforme, utilizatorul urmeaza sa reclame eroarea la adresele de email de mai jos:

Platforma e-licitatie.md: support@e-licitatie.md Platforma achiziții.md: info@achizitii.md

Platforma yptender.md: konovalov@yptender.md yptender26@gmail.com

Codul procedurii și numărul anunțului de participare este același: Acesta începe cu „MD” pentru achizițiile de valoare mica (exemplu: MD-2019-02-19-000140-1) sau „ocds” pentru COP și Licitații deschise (exemplu: ocds-b3wdp1-MD-1550223553898)

Semnătura electronică se aplică pe documentul integral. De asemenea, pot fi cumulate mai multe documente similare (ex: certficicatele de calitate la produsele dintr-un lot) într-un fișier și aplicată o singură simnătură electronică.

În toate cazurile valoarea ofertei indicată în sistem trebuie să corespundă cu valoarea ofertei indicată în formularele ofertei.

Se interzice, la momentul încheierii contractului de achiziţii publice, modificarea unor elemente ale ofertei cîştigătoare, impunerea de noi cerinţe ofertantului cîştigător sau implicarea oricărui alt ofertant decît cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă. Art 74, punctul 4 Legea 131 / 2015.

AC are dreptul de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor de achiziţii publice și de a stabili dimensiunea şi obiectul loturilor, cu condiţia includerii acestor informaţii în documentația de atribuire. Din perspectiva AC: AC stabilește obiectul fiecărui lot pe baze cantitative, adaptînd dimensiunea contractelor individuale astfel încît să corespundă mai bine capacităţii IMM-urilor sau pe baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii şi specializări implicate, pentru a adapta conţinutul contractelor individuale mai îndeaproape la sectoarele specializate ale IMM-urilor, sau în conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului. Din perspectiva OE: Oferta trebuie depusă pe toate pozițiile dintr-un lot. OE poate depune oferte pentru unul, pentru mai multe sau pentru toate loturile, în funcție de cum a stabilit AC în anunțul de participare.

Actualmente, sistemul nu permite generarea automată a dării de seamă. AC urmează să transmită către Agenția Achiziții Publice (bap@tender.gov.md) darea de seamă privind procedura de achiziţie publică (în format pdf și word), precum şi darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică pentru procesarea datelor referitoare la contractile încheiate nu mai tîrziu de data încheierii contractului sau de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.

Odată cu implementarea sistemului MTender, procesul-verbal de deschidere a ofertelor nu se mai elaborează de către AC. Toate informațiile despre deschiderea ofertelor se conțin în decizia de atribuire a procedurii, elaborată de AC.

AC poate decide anularea unei proceduri de achiziție publică doar până la data transmiterii comunicării privind rezultatul procedurii în una din următoarele situații: nu a fost depusă nicio ofertă; niciunul dintre ofertanți nu a îndeplinit criteriile de calificare prevăzute în documentația de atribuire; ofertele depuse sunt inadecvate, neconforme sau inacceptabile, depășesc cu 30% VE a achiziției; valoarea lor depășește pragurile prevăzute de lege pentru respectiva procedură, depășesc resursele financiare disponibile ale AC pentru achiziția respectivă; s-a constatat comiterea unui act de corupție confirmate prin hotărâre judecătorească; ofertele depuse deși sunt conforme nu pot fi comparate din cauza modului neuniform a propuneri tehnice sau financiare; există abateri grave de la legislație care afectează rezultatul procedurii de achiziție. După data transmiterii comunicării privind rezultatul procedurii de achiziție, doar ANSC este în drept să anuleze o procedură de achiziție.

Ofertantul este obligat să depună formularul DUAE solicitat de către autoritatea contractantă. Cu toate acestea, operatorul eocnomic are dreptul de a reutiliza un DUAE deja utilizat într-o procedură de achiziție publică precedentă cu condiţia să confirme că informaţiile cuprinse în acesta sînt în continuare corecte şi valabile la data depunerii acestuia și relevante procedurii de achiziție.

Garanția pentru ofertă se depune odată cu oferta. Dacă o garanţie pentru ofertă este cerută în conformitate cu punctul IPO21.2, orice ofertă neînsoţită de o astfel de garanţie pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. Garanția pentru ofertă nu reprezintă o dată de calificare și, prin urmare, nu se solicită clarificări.

În cazul în care AC constată că oferta a fost depusă cu un document lipsă, aceasta este în drept să descalifice ofertantul fara a solicita docuemntul lipsa. Conform art. 17 legea 131/2015, AC va solicita ofertantului să clarifice informațiile sau documentele corespunzătoare doar în cazul în cazul în care informațiile sau documentele prezentate sînt incomplete sau eronate, cu respectarea principiul transparenței și cel al tratamentului egal.

 

Termenele pentru depunerea unei contestatii (5 zile si 10 zile conform art. 83 al legii 131/2015) reprezintă zile calendaristice și se calculează începând cu ziua următoare luării la cunoștință a actului AC care se contestă. În cazul în care contestația se referă la o procedură desfășurată prin MTender, data luării la cunoștință se consideră data publicării acestora în sistem.

Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziţii publice, operatorul economic va completa și va prezenta DUAE, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Neprezentarea DUAE sau prezentarea oricărui alt formular DUAE decît cel solicitat de către autoritatea contractantă, va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. Recomandare pentru autoritatea contractantă - de încărcat în sistem forumarul DUAE în format editabil (word), astfel încât ofertanții să completeze și depună formularul DUAE solicitat de către AC.

Nu există un mecanism privind publicarea anunțurilor pentru achizițiile respective în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și, prin urmare, nu se aplică această prevedere deocamdată.

Dacă OE decide să participe la un singur lot dintr-o procedură cu mai multe loturi, acesta trebuie să se califice doar pentru lotul respectiv. Prin urmare, la stabilirea criteriilor de calificare și selecție, AC va lua în considerare stabilirea acestora per lot în cazul unei proceduri multilot.

Da, după informarea participanților la procedură cu referire la noua decizie de atribuire, AC va trebui sa respecte termenul de așteptare înainte de a semna contractul. Prin urmare, operatorii economici au dreptul să conteste noua decizie de atribuire, în cazul în care consideră că AC le-a lezat un drept recunoscut de lege, în urma cărui fapt au suportat sau pot suporta prejudicii.

În cazul în care ANSC admite contestația și dispune măsuri de remediere AC, aceasta va menționa și termenul în care AC trebuie să aplice măsura respectivă. De asemenea, AC are obligația de a raporta ANSC măsurile de remediere luate în vederea executării deciziei ANSC.

Nu, la momentul depunerii cererilor de participare sau a ofertelor, AC acceptă documentul unic de achiziții european (DUAE), care constă într-o declaraţie pe proprie răspundere actualizată, ca dovadă preliminară în locul certificatelor eliberate de către autorităţile publice sau de către terţi, care confirmă că operatorul economic în cauză îndeplineşte condiţiile stipulate la Articolul 20. Prin urmare, AC va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie înainte de atribuirea contractului. Cu toate acestea, conform Art. 20, alin. (7), AC poate solicita prezentare acelor documente justificative în orice moment pe durata desfăşurării procedurii, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii.

Art. 33, alineatul 14 al legii 131 prevede expres faptul că pe ofertele electronice se aplică semnătura electronică. AC elaborează documentația de atribuire în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Conform Legii nr. 91/2014, un document electronic semnat cu semnătură electronică avansată calificată este asimilat, după efectele sale, cu documentul analog pe suport de hîrtie, semnat cu semnătură olografă. Mai mult, în cazul în care, conform legislaţiei, se cere ca documentul să fie perfectat sau prezentat pe suport de hîrtie şi semnat cu semnătură olografă, documentul electronic se consideră a fi corespunzător acestei cerinţe. Iar, în cazul în care, conform legislaţiei, se cere ca documentul pe suport de hîrtie să fie autentificat cu ştampilă, documentul electronic se consideră a fi corespunzător acestei cerinţe.

Legea 131/2015 prevede că ANSC poate solicita punctul de vedere al AC pe marginea unei contestații depuse. În acest caz, AC are obligația ca în termen de o zi lucrătoare de la primirea solicitării să îi înştiinţeze despre aceasta şi pe ceilalţi participanţi la procedura de atribuire. Înştiinţarea trebuie să fie însoțită de o copie a contestaţiei respective. Totodată, nu este reglementată modalitatea de informare a AC în momentul în care un OE depune o contestație. Prin urmare, se recomandă AC să depună diligența necesară pentru a verifica de sinestătător dacă o procedură nu a fost contestată. Iar, OE se recomandă să transmită pentru informare o copie a contestației către AC.

Un OE poate depune o contestație atunci când consideră că în cadrul unei proceduri de achiziţie publică un act al AC a vătămat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii. Prin act al AC se înţelege orice act administrativ, orice altă acţiune sau inacţiune care produce sau poate produce efecte juridice în legătură cu procedura de achiziţie publică. Prin urmare, în acest caz, act al AC se consideră răspunsul nesatisfăcător/inadecvat, iar termenul pentru contestare va decurge din momentul publicării acestuia.

Eligibilitatea ofertantului sau candidatului reprezinta unul dintre criteriile de calificare si selectie intr-o procedura de achizitie. Descrierea detaliata o puteti gasi la art. 19 al Legii 131^15 Formularul de participare la procedura de achizitie, care contine cerintele criteriului de eligibilitate este DUAE.

- In cazul unei proceduri de achizitie fara licitatie electronica, preturile indicate pe platforma si preturile indicate in formularele propunerii financiare trebuie sa fie aceleasi, respectiv aceleasi preturi trebuie sa fie indicate in contractul de achizitie. (pret propunere financiara = pret platforma = pret contract);

 

- In cazul unei proceduri de achizitie cu licitatie electronica, pretul rezultat ca urmare a desfasurariilicitatiei electronice va fi pretul in baza caruia va fi semnat contractul de achizitie. (pret propunere financiara > sau = pretul rezultat al licitatiei electronice = pret contract).

Documentele ofertei trebuie sa fie publicate corect pe categorii:

- oferta comerciala (formularele care contin Preturi);

- documente de calificare -oferta tehnica;

- alte documente (garantia pentru oferta si alte documente) - documente de eligibilitate (DUAE).

Toate documentele solicitate de către AC sunt publicate ca parte a ofertei OE pe platforma. DUAE reprezinta doar criteriul de eligibilitate. Unul din principiile de baza a achizițiilor publice este Transparența, respectiv orice document prezentat de către OE este vizibil pe platforma electronică de achizitii publice. Date cu caracter personal nu ar trebui sa existe in cadrul unei proceduri de achizitie, ci doar date de serviciul ale reprezentantilor OE (telefon, email, adresa juridica de serviciu).

Achizițiile de valoare mică nu cad sub incidența Legii 131/2015 privind achizițiile publice, prin urmare AC nu este obligată să publice un anunț de participare în cazul în care valoarea estimată a achiziției nu depășește pragurile de 200 000 lei pentru bunuri si servicii și 250 000 lei pentru lucrări. Totodată, contractul de achiziţie publică de valoare mică se înregistrează obligatoriu la Trezoreria de Stat sau la una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, dacă valoarea acestuia depăşeşte 10 000 lei fără taxa pe valoarea adăugată şi gestionarea surselor financiare se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

Licitația electronică se desfășoară în 3 runde, fiecare participant, începând cu oferta cu cea mai mare valoare, are la dispoziție cca 1 minut pentru ajustarea sumei. Operatorul economic care a depus primul oferta cu cel mai mic preț are prioritate și licitează ultimul, având două opțiuni: fie scade și mai mult prețul ofertei (ținând cont de pasul minim), fie își păstrează oferta cu valoarea depusă inițial. De asemenea, în cazul în care doi operatori economici au depus oferte cu sume egale, prioritate va avea agentul economic oferta căruia a fost publicată prima în Baza de Date. Notă: Modificarea ofertei nu este obligatorie, aceasta poate fi efectuată fie în una din runde, fie pe parcursul a toate trei.

Procedurile negociate se desfăşoară în afara sistemului MTender. AC trebuie să se ghideze de prevederile legale şi recomandările Agenţiei Achiziţii Publice în acest sens care pot fi consultate pe https://tender.gov.md/ro/content/comunicat-privind-modalitatea-de-desfășurare-procedurii-de-achiziție-publică-de-negociere.

Documentele respective se semnează de ofertant doar în cazul cînd sunt expediate nemijlocit de acesta. Dacă documentele pot fi obţinute de AC direct prin accesarea unor baze de date ele nu trebuie confirmate prin semnătura electronica a ofertantului.

Nu este o explicaţie metodologică în acest sens. Recomandarea pentru AC (pentru a respecta principiile achiziţiilor) este să permită ofertanţilor depunerea unei singure garanţii care acoperă loturile pentru care candidează OE în cadrul unei proceduri, cu conditia sa fie specificat in formularul Garantiei suma garantiei dejalcata pe loturi. Acesta poate fi si sub forma de anexa la Garantie, semnata electronic de către OE.

Dacă se schimbă valoarea ofertei, valoarea acoperită de garanţie este în limita sumei indicate în documentaţia de atribuire.

Contractele de achiziţii publice pot fi modificate fără organizarea unei proceduri noi de achiziţii doar în cazuri justificate, respectînd prevederile art.76 alin (7) din legea 131/2015 privind achiziţiile publice. Informaţii detaliate privind modаlitatea de modificare a contractelor de achiziţii publice pot fi obţinute pe

https://tender.gov.md/ro/content/comunicat-privind-modalitatea-de-înregistrare-acordurilor-adiționale-la-contractele-0

Conform cadrului legal sînt în drept să exercite activităţi de verificare şi expertizare a documentaţiei de proiect pentru construcţii, precum şi expertiza tehnică a construcţiilor numai specialiştii atestaţi ca persoane fizice sau ca angajaţi ai agenţilor economici cu activităţi în domeniul verificării şi expertizării documentaţiei de proiect pentru construcţii, precum şi al expertizei tehnice a construcţiilor. Totodată, verificatorul atestat nu poate verifica proiectele întocmite de el sau la a căror elaborare a participat.

Nu sunt restricţii în acest sens. AC are obligaţia de a informa toţi ofertanţii privind rezultatele procedurii de achiziţie, cu indicarea motivelor. Informarea se face în scris cu utilizarea intrumentelor electronice. La moment ofertanţii sunt informaţi prin email.

La etapa de evaluare a ofertelor AC poate solicita clarificări şi documente confirmative aferente DUAE, care vor fi expediate de ofertant prin email. Inclusiv şi oferta financiară modificată urmare licitaţiei electonice se prezintă prin email. Doar AC poate încărca documente in sistem la etapa de atribuire a contractului.

Platforma electronica este instrumental tehnic, care ofera mijloacele tehnice prin intermediul carora se desfasoara procedurile de achizitie publică. Responsabilitatea fata de corectitudinea documentatiei incarcată în sistemul mtender, respectiv pe una dintre platformele electronice, apartine integral partilor implicate in procedura de achizitie: AC și OE.

 

COP bunuri - 7 zile; COP servicii/lucări – 12 zile; LD bunuri/servicii: <2,3 mln - 20 zile; >2,3 mln - 35 zile; LD lucrări: <90 mln - 20 zile, >90 mln - 35 zile.

Conform functionalului tehnic al sistemului MTender, documentele ofertei publicate pe platforma electronica nu pot fi modificate sau eliminate. In acest caz, OE poate sa marcheze documentul pe care vrea sa-l modifice cu sintagma "anulat" si sa publice repetat documentul modificat.

Preturile pot fi negociate doar la procedurile prin negociere. La restul procedurilor de achizitie pretul cel mai avantajos se obtine ca rezultat al competitiei, iar castigatorul procedurii de achizitie este selectat in urma mai multor criterii de selectie, inclusiv pretul.

În cazul necesității procurării unor bunuri cu diferite coduri CPV, autoritatea contractantă va desfășura o singură procedură de achiziție dacă bunurile fac parte din aceeași categorie generală (primele 3 cifre ale codurilor CPV sunt identice) și proceduri diferite dacă codurile CPV fac parte din categorii diferite.