MF
Dezvoltat cu sprijinul Ministerului Finațelor
Русский

Условия использования

Prezentele condiții și termeni definesc condițiile de utilizare a portalului mtender.gov.md de către potențialii vizitatori sau clienți.

Accesând și navigând pe acest portal, acceptați Termenii și condițiile de utilizare descriși în continuare.

Termenii Generali de Utilizare a sistemului MTender pentru Clienți și Operatorii economici 

1. Operatorul MTender furnizează serviciile MTender cu respectarea termenilor și condițiilor utilizatorului, prezentate mai jos. 

2. Termenii Generali de Utilizare formează acorduri obligatorii din punct de vedere juridic între utilizatori și Operatorul MTender în ceea ce privește utilizarea serviciilor MTender. 

3. Utilizarea MTender și înregistrarea pe platforma electronică de achiziții MTender nu este posibilă fără a fi de acord cu respectarea tuturor termenilor utilizatorului prezentați mai jos și prin înregistrarea pentru Codurile de Acces, toți utilizatorii cad de acord să respecte toți termenii utilizatorului stabiliți mai jos. 

4. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, definițiile trebuie să fie cele prevăzute de lege: 

Coduri de acces - ID-ul de utilizator și parola care identifică Utilizatorii Înregistrați ai MTender; 

Clasificație bugetară - un sistem unitar de coduri care grupează și sistematizează indicatorii bugetari conform anumitor criterii, pentru a asigura comparabilitatea, precum și normele metodologice pentru aplicarea acestora; 

Client – instituție publică definită de Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ca autoritate contractantă sau entitatea contractantă enumerate în anexa III la Acordul privind achizițiile publice a Organizație Mondiale a Comerțului la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 125 din 02.06.2016 și, în măsura în care sunt operate corecții sau modificări la nivel național, în acest caz entitățile care le succed; 

Registrul contractelor - reprezintă o sursă online electronică de informații privind contractele de achiziții publice ale MTender, care conține informații despre întregul ciclu de viață al contractului de achiziții publice, indiferent de valoarea acestora și care pune la dispoziția publicului informațiile privind contractele de achiziții publice. Informațiile privind procedurile de achiziții publice și contractele de achiziții publice sunt colectate automat de către MTender, în conformitate cu principiul colectării unice (doar o singură data); 

Licitație electronică - înseamnă o tehnică de achiziții electronice online și în timp real utilizată de autoritățile contractante pentru a selecta oferta câștigătoare, care implică prezentarea de către operatori economici a ofertelor cu prețuri revizuite în sens descrescător în timpul câtorva runde într-o perioadă de timp prestabilită și clasamentul lor prin metode automate de evaluare; 

Ofertă electronică - oferta astfel cum este menționată în Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, cuprinzând declarațiile, oferta tehnică și financiară prezentată de Utilizatorul Înregistrat al Operatorului Economic în Mtender; 

Procedura de licitare în format electronic - orice procedură de achiziție publică pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de bunuri, servicii și opere, astfel cum se menționează în lege, efectuată în cadrul sistemului electronic de achiziții MTender care utilizează mijloace electronice de comunicații, documente electronice și dispozitive online; 

Documentul unic de achiziție european (Declarația DUAE a MTender) - reprezintă o declarație pe proprie răspundere electronică ca dovadă preliminară în schimbul documentelor și certificatelor eliberate de autoritățile publice sau de terți prin care se confirmă faptul că operatorul economic relevant îndeplinește criteriile de selecție și nu intră sub incidența unei excluderi astfel este prevăzut de lege; 

Oferta financiara - așa cum se precizează in Lege, care include și documente electronice cu informații referitoare la preț, impozite si alte condiții financiare si comerciale ale ofertei electronice depusa in MTender de către Utilizatorul înregistrat; 

Utilizator invitat (guest user) - orice parte interesată care, fără să se înregistreze pe MTender, poate avea acces deschis online la informațiile privind achizițiile publice pe MTender, dar nu are acces la procedurile electronice de licitație ale MTender; 

Help Desk - un serviciu al platformei electronice de achiziții a MTender, disponibil clienților și operatorilor economici înscriși pe această platformă pentru a accesa serviciile MTender; 

SIARSAP MTender – rețea cu multe platforme bazată pe sistem informatic și de telecomunicații electronice cloud, găzduit în MCloud (MTender), incluzând un portal web, o unitate centrală de date și rețele de platforme electronice de achiziții acreditate care susține procedurile electronice de licitație pentru achizițiile publice; 

Portalul web al MTender - un portal web unic care funcționează după principiul autentificării unice (single-sign-on), deținut de Ministerul Finanțelor și accesibil pe adresa https://mtender.gov.md/ în care informațiile privind achizițiile publice și registrul contractelor de achiziții publice sunt accesibile fără a fi necesară înregistrarea; 

Platforma electronică de achiziții a MTender - o platformă electronică de achiziții acreditată pentru a fi interconectată cu unitatea centrală de date a sistemului MTender și furnizarea de servicii care sprijină procedurile de licitație desfășurate în formă electronică pentru achizițiile publice către clienți și operatori economici; 

Specialist certificat în domeniul achizițiilor publice - în cadrul procedurii de licitație, un membru specializat al Grupului de Lucru instruit și autorizat să acceseze MTender pentru a înregistra deciziile Grupului de lucru în legătură cu pregătirea și desfășurarea procedurilor electronice de licitație și să depună pentru publicare on-line notificările și documentele relevante de achiziții necesare pentru procedura de achiziții publice; 

Darea de seamă privind procedura de achiziție publică - un document electronic care conține înregistrării cu privire la procedura de achiziții publice generat de sistemul MTender, care conține inclusiv informații detaliate referitoare la obiectul contractului de achiziție publică, caietul de sarcini și orice documentație referitoare la procedura de atribuire a unui astfel de contract. Darea de seamă privind procedura de achiziție publică se generează și se semnează numai ca document electronic și este publicat online în registrul contractelor pentru audit; nu sunt necesare și nu vor fi reținute copii tipărite; 

Grupul de lucru - un grup de specialiști, așa cum se menționează în lege, care, atunci când este numit de către Client pentru efectuarea procedurilor electronice de licitație pe MTender, poate fi obligat să se înregistreze pe MTender sau să fie reprezentat de către Specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice; 

Planificarea achizițiilor publice - o estimare făcută de Clienți privind necesitățile lor viitoare de bunuri, servicii si lucrări care se preconizează să fie achiziționate într-o perioadă de timp stabilită, rezultând în pregătirea unui plan anual de achiziții publice al Clientului care trebuie să se desfășoare în conformitate cu Legea; 

Utilizator înregistrat – reprezentanți ai Clienților și Operatorilor economici care, după acceptarea condițiilor de utilizare a Mtender, s-au identificat și s-au autentificat prin completarea înregistrării pe platforma electronică de achiziții Mtender și pot avea acces la informațiile și serviciile Mtender; Propunerea tehnică - așa cum este reglementată în lege, inclusiv documente electronice depuse în MTender de către Utilizatorul înregistrat al operatorului economic ca răspuns la cerințele tehnice specificate în Documentația de atribuire 

5. Achizițiile publice electronice se efectuează prin licitațiile desfășurate electronic realizate utilizând sistemul electronic de achiziții publice MTender care este accesibil prin intermediul portalului web: https://mtender.gov.md/. 

6. Portalul web MTender oferă după principiul autentificării unice (single-sign-on) o singură logare cu un singur punct de acces informațiile privind achizițiile efectuate de clienți și conține toate informațiile necesare privind achizițiile publice și garantează fiecărei părți interesate, inclusiv utilizatorilor neînregistrați, accesul liber la informațiile și instrumente referitoare la achizițiile publice electronice. 

7. Sistemul MTender funcționează după un model de multi-platformă și mai multe platforme electronice de achiziții publice MTender vor fi disponibile clienților și operatorilor economici simultan. Clienții și operatorii economici sunt liberi să aleagă orice platformă electronică de achiziții MTender, atâta timp cât aceste platforme sunt acreditate de către MTender 

8. Pentru a-și limita riscurile în cazul eșecului sistemului, Clienții și Operatorii Economici se pot înregistra, gratuit, la alegere, pe orice platformă electronică de achiziții în rețeaua MTender. În cazurile rare de eșec sau defecțiuni ale MTender, astfel încât să se preîntâmpine ca licitațiile desfășurate electronic să aibă loc pe orice platformă de achiziție electronica MTender, Clientul poate anula sau suspenda procedura prin publicarea unui anunț pe portalul web MTender și, dacă este cazul, prin expedierea unui la adresele oficiale de e-mail înregistrate tuturor participanților cunoscuți ai licitației desfășurate în mod electronic. 

9. MTender oferă Clienților un acces gratuit la serviciile platformelor electronice de achiziții publice în conformitate cu condițiile de utilizare a MTender, așa cum este prevăzut în Condițiile Generale de Utilizare a Sistemul MTender. 

10. Clienții care întâmpină limitări în ceea ce privește accesul la serviciile MTender trebuie să notifice de îndată help desk-ul relevant al platformelor electronice de achiziții publice MTender unde sunt înregistrați. 

11. Operatorii Economici care întâmpină limitări în ceea ce privește accesul la serviciile MTender trebuie să notifice de îndată help desk-ul relevant al platformelor electronice de achiziții publice MTender unde sunt înregistrați. 

12. Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova nu este responsabil pentru defecțiunile și eșecurile pe care orice Client le va întâmpina în desfășurarea licitației desfășurate electronic pe MTender sau pentru imposibilitatea Operatorului Economic de a participa la licitația desfășurată electronic anunțată pe portalul web MTender. 

13. Operatorii economici se înregistrează pe MTender pentru a participa la achizițiile publice electronice, iar Clienții se înregistrează pentru planificarea, atribuirea, semnarea și executarea contractelor publice electronice. 

14. Pentru a se inregistra prin intermediul MTender, Clientii vor avea acces gratuit la orice platforma de achizitii electronice MTender si vor furniza informatiile de identificare cerute de platformele electronice de achizitie MTender si vor furniza adresa lor oficială de e-mail pentru corespondență. Clienții au dreptul să indice mai mulți Utilizatori Înregistrați pentru a accesa serviciile MTender din numele lor, furnizând informațiile de identificare a acestora. Utilizatorii Înregistrați ai Clientului își asumă responsabilitatea în numele Clientului față de Operatorii Economici, Trezoreria de Stat și a alți Utilizatori Înregistrați ai MTender. Orice operațiune efectuată în cadrul MTender sub numele Utilizatorului Înregistrat al Clientului va fi atribuită direct Clientului. 

15. Pentru a se înregistra prin intermediul MTender, Operatorii Economici vor accesa orice platformă electronică de achiziții MTender și vor furniza informații de identificare, inclusiv locul înregistrării lor și codurile asociate ale Vocabularului Comun al Achizițiilor (CPV) așa cum este cerut de MTender și vor furniza adresa lor oficială de e-mail pentru corespondență. Operatorii Economici pot indica mai mulți Utilizatori Înregistrați pentru a accesa serviciile MTender din numele lor, furnizând informațiile de identificare a acestora. Utilizatorii Înregistrați ai Operatorului Economic își asumă responsabilitatea în numele Operatorului Economic față de Clienți, Trezoreria de Stat și a alți Utilizatori Înregistrați ai MTender. Orice operațiune efectuată în cadrul MTender sub numele Utilizatorului Înregistrat al Operatorului Economic va fi atribuită direct Operatorului Economic. 

16. După finalizarea cu succes a înregistrării online, Codurile de Acces care conțin ID-ul de Utilizator și Parola vor fi emise și înregistrate. Utilizatorii sunt responsabili de păstrarea confidențialității parolei și a contului lor și sunt responsabili pentru toate activitățile care apar sub parola sau contul lor. Toți utilizatorii sunt de acord (a) să notifice imediat Operatorului MTender în caz de utilizare neautorizată a parolei sau contului sau orice altă încălcare a securității și (b) să se asigure că utilizatorii se deconectează din contul Dvs. la sfârșitul fiecărei sesiuni. Operatorul MTender și platformele electronice de achiziții MTender nu pot și nu vor fi răspunzători pentru nici o pierdere sau daună rezultată din neîndeplinirea de către Dvs. a celor de mai sus. 

17. În calitate de Utilizator Înregistrat, trebuie: 

a) să fiți de acord să păstrați confidențialitatea datelor de logare și a codurilor de tranzacție referitoare la serviciul MTender. Utilizatorii sunt responsabili pentru securitatea parolelor și ar trebui să evite orice abuz. Toate activitățile efectuate prin intermediul serviciilor, cu utilizarea unui nume de utilizator și a unei parole, sunt atribuite Utilizatorului Înregistrat; 

b) să fiți de acord să luați toate măsurile rezonabile pentru a preveni pierderea, divulgarea, modificarea sau utilizarea neautorizată a numelui dvs. de utilizator, a parolei și a codurilor de tranzacție referitoare la Serviciu și să vă angajați să rămâneți unicul deținător al acestor date de logare. În cazul pierderii sau suspiciunii unei încălcări a confidențialității, utilizatorii trebuie să contacteze platforma electronica de achiziții MTender cât mai curând posibil. Utilizatorii confirmă prin prezenta că cunosc despre faptul că platforma electronica de achiziții MTender nu păstrează o copie a parolei sau a codurilor de tranzacție; 

c) să vă asigurați că toate informațiile furnizate platformelor electronice de achiziții MTender în legătură cu înregistrarea, generarea și emiterea contului dvs. de utilizator sunt adevărate, complete și actualizate; 

d) să actualizați imediat informațiile contului de utilizator dacă oricare din informațiile de contact sunt modificate; 

e) să utilizați contul dvs. de utilizator numai în scopurile pentru care a fost emis și în limitele de utilizare specificate în prezentul Act și în toate celelalte legi, acorduri și termeni și condiții de utilizare aplicabile; 

f) să notificați prompt platforma electronică de achiziții MTender pentru orice încălcare a securității legate de serviciile MTender, incluzând dar fără a se limita la utilizarea neautorizată a parolei sau a contului dvs. Pentru a vă asigura securitatea parolei sau a contului dvs., vă rugăm să vă deconectați de la contul dvs. la sfârșitul fiecărei sesiuni. 

18. Utilizatorii nu pot desfășura nici o activitate care să încalce legislația Republicii Moldova.

19. Platformele electronice de achiziții MTender asigură confidențialitatea, controlul accesului și validarea informațiilor furnizate de Clienți și Operatorii Economici în timpul înregistrării în scop de identificare și autentificare, precum și integritatea și disponibilitatea tuturor informațiilor de înregistrare consemnate și procesate de Platformele electronice de achiziții pentru sistemul MTender. Cu condiția acceptării condițiilor de utilizare a MTender și verificarea afirmativă a integrității și corectitudinii informațiilor furnizate în timpul înregistrării, Coduri de Acces trebuie emise pentru a permite Utilizatorilor Înregistrați să se conecteze la sistem și să acceseze serviciile MTender. Toți Utilizatorii Înregistrați pot să își editeze și să actualizeze informațiile de înregistrare în orice moment, accesând formularele de înregistrare MTender și următoarele instrucțiuni prevăzute în prezentul document. 

20. Procesul de înregistrare online a MTender este prevăzut pentru a verifica eligibilitatea operatorului economic de a participa la achizițiile publice în conformitate cu legea. În momentul înregistrării primare online pe MTender, Clienții și Operatorii Economici pot accesa și opera toate serviciile de achiziții electronice ale MTender. Nu se va solicita nici o dovadă documentară justificativă pentru înregistrarea cu scopul de a participa la licitația desfășurată electronic, cu excepția cazului în care acest lucru este permis în mod expres de Lege și solicitat de Client în anunțul de participare sau în Documentația de Atribuire. Pentru metodele de achiziție selectate, Operatorii Economici pot fi invitați să își înregistreze sau să actualizeze informațiile de înregistrare înainte de a depune Ofertele electronice sau de a participa la licitația electronică. 

21. În licitațiile desfășurate electronic, toate comunicările și transmiterea documentelor electronice trebuie să aibă loc prin intermediul platformei electronice de achiziții MTender, care vor fi înregistrate pe portalul MTender. Instrucțiunile de utilizare, precum și comenzile și instrucțiunile software pentru programele utilizate de către MTender vor fi puse la dispoziție în limbile română, rusă și engleză. Este posibil să fie furnizate și interfețe suplimentare în alte limbi. 

22. Licitațiile desfășurate electronic se publică de către Clienții autorizați. Operatorul MTender nu este responsabil pentru informațiile furnizate în licitațiile desfășurate electronic publicate pe MTender. În cazul în care sunt necesare clarificări, utilizatorii trebuie să contacteze Clienții respectivi care au publicat procedurile. Utilizatorii sunt de acord că toate informațiile, datele, textul, software-ul, fotografiile, grafica, mesajele sau alte materiale ("Conținut"), postate public sau transmise în mod privat, reprezintă responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului Înregistrat de la care a parvenit un astfel de conținut. Aceasta înseamnă că Utilizatorii Înregistrați sunt în totalitate responsabili pentru toate materialele încărcate, postate, trimise prin e-mail sau transmise în alt mod prin intermediul MTender. Operatorul MTender nu controlează conținutul postat prin intermediul MTender și, prin urmare, nu garantează exactitatea, integritatea sau calitatea unui astfel de conținut. Operatorul MTender nu va fi răspunzător în niciun fel pentru nici un Conținut, incluzând, dar fără a se limita la, orice erori sau omisiuni din orice Conținut sau pentru orice pierdere sau deteriorare de orice fel survenită ca urmare a utilizării din orice conținut postat, trimis prin e-mail sau transmis în alt mod prin intermediul MTender. 

23. Transmiterea documentelor trebuie efectuată în format electronic și numai în mod excepțional prin încărcarea copiilor electronice validate ale documentelor originale. În scopul comunicării, Utilizatorii Înregistrați ai Clienților și Operatorilor Economici vor utiliza Codurile de Acces obținute în timpul Înregistrării. Toate comunicările, inclusiv orice tip de notificare, solicitările, ofertele și invitațiile, vor effectuate online prin intermediul mesajelor electronice publicate de către MTender și, când este necesar, prin mesaje trimise la adresele de e-mail furnizate la înregistrare. 

24. Pe tot parcursul licitației desfășurate electronic, portalul web MTender trebuie să informeze la care etapă este licitația. 

25. Operatorul MTender se angajează să protejeze confidențialitatea utilizatorilor și vizitatorilor platformei. MTender aplică măsuri de securitate pentru a proteja împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare și alterării informațiilor sub controlul Operatorului MTender și platformelor electronice de achiziții MTender. Toate operațiunile și activitățile desfășurate în cadrul MTender și toate datele, documentele și informațiile încărcate în sistem vor fi înregistrate în fișiere (log files) speciale generate de sistem în care sunt indicate ziua și ora fiecărei activități. Datele înregistrate în fișierele (log files) generate de MTender constituie o dovadă completă și exclusivă între Clienți, Operatorii Economici și autoritățile publice relevante ale Republicii Moldova cu privire la conținutul și ora și data schimburilor de documente electronice și a comunicărilor expediate, cum ar fi , dar fără a se limita la acestea, cererile de participare și ofertele depuse, anunțurile de participare publicate, precum și deciziile de evaluare completate de Client. Protecția informațiilor din oferte, a informațiilor confidențiale și a datelor cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, scurgerii, distrugerii, blocării sau încălcării integrității datelor este asigurată de către MTender în conformitate cu cerințele minime de securitate pentru Operatorul MTender și platformele electronice de achiziție MTender prevăzute în ordinul Ministerului de Finanțe. 

26. În procedura electronică de licitație, anunțul de participare și documentația de atribuire se publică online pe portalul web al MTender. 

27. Anunțul de participare și Documentația de Atribuire vor fi depuse pentru publicare pe portalul web MTender urmând procedurile de depunere electronică specificate în termenii de utilizare a MTender. Dacă este cazul, MTender va publica Anunțul de participare după confirmarea electronică online de către Trezoreria de Stat a faptului că informațiile relevante privind planul de achiziții publice, CPV, identificările și liniile bugetare sunt corecte. Anunțul de participare relevant, care nu a fost confirmat de către Trezoreria de Stat, este respins și trebuie retrimis de către Client. 

28. Anunțul de participare și Documentația de atribuire vor rămâne accesibile online, inclusiv pentru Utilizatorii Vizitatori, prin simpla accesare, gratuită, a portalului web MTender, cel puțin pe întreaga durată a procedurii electronice de licitație, până când contractul de achiziție publică este înregistrat în registrul contractelor de achiziții publice, sau până în momentul în care procedura a fost anulată, dacă este cazul. În cazul în care există discrepanțe în informațiile incluse în Anunțul de participare și în Documentația de Atribuire, prevalează anunțul de participare. În cazul unor discrepanțe în informațiile incluse în anunțul de participare, prevalează codul CPV și clasificarea bugetară. 

29. Pentru a participa la procedura electronică de licitație, este necesar ca Operatorii Economici interesați să se înregistreze online pe MTender, să accepte termenii de utilizare, să pregătească și să depună oferta electronică înainte de expirarea termenelor de depunere sub forma documentului electronic și urmând instrucțiunile prevăzute în termenii de utilizare ai MTender. 

30. Ofertele electronice sunt transmise către MTender cu un conținut și un formular, așa cum este prevăzut în anunțul de participare și în documentația de atribuire. Operatorul economic poate fi obligat să depună oferta electronică în unul sau mai multe documente împreună sau depuse ulterior documente electronice sau link-uri electronice specifice (Declarația DAUE, propunerea tehnică și propunerea financiară). 

31. Orice ofertă depusă după termenul limită pentru depunere va fi înregistrată pe portalul MTender, dar nu va fi deschisă pentru evaluare. Ofertele trebuie să fie complete conform cerințelor Documentației de atribuire și instrucțiunilor MTender; ofertele incomplete vor fi respinse automat. MTender va informa Utilizatorul înregistrat al operatorului economic că oferta a fost încărcată cu succes prin trimiterea unei notificări care să indice data și ora în care a fost înregistrată oferta pe MTender. 

32. Până la expirarea termenului de depunere, Utilizatorul Înregistrat al Operatorului Economic poate modifica oferta prin trimiterea unei noi oferte electronice. Toate ofertele transmise de Operatorul Economic vor fi înregistrate, dar numai cele mai recente documente electronice ale ofertei vor fi deschise de către MTender pentru evaluare. 

33. După expirarea termenelor de depunere, MTender va genera un document electronic referitor la înregistrarea deschiderii ofertelor electronice, după caz. 

34. În procedurile electronice de licitație cu criterii de atribuire a celui mai mic preț, cel mai mic cost sau raport preț-calitate, în cazul în care atribuirea contractului a fost făcută prin licitație electronică, documentele electronice ale ofertei electronice se deblochează numai pentru Operatorul Economic care a depus oferta câștigătoare în licitația electronică. La finalizarea licitației electronice, MTender va debloca si va publica on-line documentele electronice ale licitației electronice a Operatorului Economic care a depus oferta câștigătoare in licitația electronica. În cazul în care acest Operator economic nu este calificat pentru a executa Contractul sau dacă Propunerea Tehnică este considerată ca fiind în mod substanțial necorespunzătoare Documentației de atribuire și oferta electronică a fost respinsă prin decizia Grupului de Lucru, MTender va debloca pentru evaluare cea de-a doua ofertă clasată ca urmare a licitației electronice și așa mai departe. 

35. În procedurile electronice de licitație cu criterii de atribuire a celui mai mic preț și cel mai mic cost fără licitație electronică pentru atribuirea contractului, MTender va debloca și va publica online documentele electronice ale ofertei electronice a operatorului economic cu cel mai mic preț sau cel mai mic cost în formularul de ofertă. În cazul în care operatorul economic care a prezentat cel mai mic preț sau cel mai mic cost nu este calificat pentru a executa Contractul sau dacă Propunerea Tehnică este considerată ca fiind în mod substanțial necorespunzătoare cu Documentația de Atribuire și a fost respinsă prin decizia Grupului de lucru, MTender va debloca pentru evaluare cea de-a doua ofertă clasata si așa mai departe 

36. În procedurile electronice de licitație cu criterii de atribuire a raportului preț-calitate și fără licitația electronică pentru a atribui Contractul, la expirarea termenelor de depunere, MTender va debloca și va publica online Declarația DUAE pentru examinare de către Grupul de lucru, prin serviciile automate ale MTender. În cazul în care o declarație DAUE conține un temei pentru excluderea Operatorului Economic, Operatorul Economic va fi descalificat, cu excepția cazului în care clarificările sunt furnizate în timp util, în conformitate cu procedura prevăzută în Documentația de atribuire. Atunci când decizia Clientului privind calificarea și descalificarea este înregistrată și notificată în sistem, MTender deblochează simultan documentele electronice ale tuturor Ofertelor Electronice prezentate de Operatorii Economici calificați pentru evaluarea Propunerilor Tehnice și Financiare. 

37. Pentru a facilita evaluarea automatizată susținută de serviciul MTender, procesul de evaluare în cadrul licitației este organizat în etape. Toate criteriile de atribuire care au o formulă de evaluare vor fi evaluate automat de către MTender. Criteriile de atribuire care nu pot fi exprimate în formula de evaluare vor fi evaluate de Grupul de lucru. Scorul furnizat pentru evaluare a propunerii tehnice și financiare este egal cu 100 de puncte, în conformitate cu ponderile și criteriile de atribuire prevăzute în anunțul de participare și în documentația de atribuire. Grupul de lucru poate efectua separat fiecare etapă a evaluării, după caz, în conformitate cu metodologia de evaluare stabilită de client în anunțul de participare și în documentația de atribuire. Dacă este cazul, fiecare etapă de evaluare este înregistrată în timp real și închiderea etapei de evaluare este comunicată printr-o notificare publicată online pe portalul web MTender. 

38. În procedurile electronice de licitație pe MTender, licitațiile electronice pot fi utilizate cu criteriile de atribuire a celui mai mic preț, cel mai mic cost sau raportul preț și calitate. 

39. Dacă este cazul, Clientul va invita Operatorii Economici în anunțul de participare să depună ofertele lor electronice și să se înregistreze pentru a participa la licitația electronică. 

40. MTender lansează licitația electronică la data și ora programată, după cum se specifică în anunțul de participare, cu condiția ca cel puțin un operator economic să depună oferta electronică și să fie înregistrat pentru licitația electronică. În cazul în care există motive pentru amânarea lansării licitației electronice, Clientul va modifica anunțul de participare și va stabili o nouă dată și oră de deschidere a licitației electronice. După lansare, licitația electronică nu poate fi suspendată sau anulată. 

41. În timpul licitației electronice, operatorul economic este autorizat să vizualizeze în timp real starea licitației electronice. MTender va afișa codul licitației electronice (e-Auction), tipul licitației electronice utilizate, valuta ofertelor, instrucțiunile pentru participanți, oferta curentă cea mai bună și clasamentul actual al operatorilor economici enumerați sub codurile obținute în timpul înregistrării pentru licitația și, dacă este cazul, timpul rămas până la sfârșitul rundei, posibilitatea extinderii automate împreună cu numărul de extensii posibile. 

42. În momentul încheierii licitației electronice, MTender va genera și va publica pe portalul MTender clasamentul final al licitației finalizate pentru a notifica operatorii economici despre cea mai bună ofertă, clasament și informații detaliate ale operatorilor economici care au participat la licitație, cea mai bună ofertă a fiecărui operator economic și clasamentul lor per rundă. 

43. În cadrul licitația electronică cu buget fix sau criterii de atribuire a celui mai mic cost / preț și a altor criterii, prețul inițial al licitației este stabilit la valoarea estimată a achiziției publicate în anunțul de participare. 

44. În licitația electronică cu criterii de atribuire a celui mai mic preț sau cu cel mai mic cost, criteriile de atribuire trebuie să aibă o formulă de evaluare care să fie evaluată automat de către MTender. 

45. În cadrul licitației electronice organizate în runde în care operatorii economici concurează pe baza unui număr de runde, fiecare operator economic înscris în licitație electronică poate oferi o singură ofertă pentru fiecare rundă. Prețul inițial al licitației electronice în runde este stabilit pe baza prețului ofertei oferit de Operatorul Economic în Formularul de ofertă. Prețul inițial pentru următoarea rundă este stabilit la prețul oferit de Operatorul Economic în runda precedentă; în fiecare rundă a licitației electronice, operatorul economic care a depus cel mai mic preț în runda precedentă licitează ultima dată. 

46. După finalizarea calificării și punctajului de către Grupul de lucru, MTender va clasa în mod automat Operatorii Economici pe baza evaluării și va publica clasamentul pe portalul web MTender. Dupa publicarea clasamentului, MTender va genera raportul de evaluare care va contine toate detaliile, procesele verbale si informatiile despre procesul de evaluare iar fiecare membru al Grupului de lucru va aproba raportul de evaluare. Raportul de evaluare poate fi supus unei revizuiri de către Client. În cazul în care raportul de evaluare este respins, motivele adecvate și detaliate vor fi furnizate și înregistrate pe MTender. În acest caz, se efectuează o reevaluare de către Grupul de lucru sau se anulează procedura de licitație electronică. 

47. Decizia de evaluare finală, inclusiv raportul de evaluare, va fi publicată de către Client pe portalul web MTender pentru a notifica operatorii economici despre rezultatele procedurii electronice de licitație. 

48. Notificarea de atribuire a Contractului poate fi contestată de operatorii economici care nu au cîștigat, dar care au depus o ofertă electronică valabilă în procedura licitației deschise și au participat la licitația electronică, dacă este cazul. Operatorul economic care a depus o contestație în perioada de așteptare prevăzută de 6 sau 11 zile, după cum este cazul, publică o notificare pe portalul web MTender care furnizează un număr de referință al contestației depuse. În acest caz, procedura de licitație electronică va fi suspendată pentru o perioadă de 20 de zile sau până la publicarea unei decizii referitoare la contestație pe portalul web MTender. 

49. După expirarea perioadei de aștepare sau după soluționarea oricăror contestații, specialist certificat în domeniul achizițiilor publice va genera documentul electronic care cuprinde Contractul, în conformitate cu termenii și condițiile contractului stabilite în Documentația de atribuire pentru executarea Contractului. 

50. In caz de anulare a procedurii de achiziție electronica, Clientul va publica o notificare pe portalul MTender privind anularea procedurii si încetarea obligațiilor Operatorilor Economici care au depus ofertele electronice si va include motivele pentru anularea acesteia in conformitate cu Articolul 67 din Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice. 51. Începând cu înregistrarea contractului, Registrul contractelor va înregistra modul de gestionare a contractului, inclusiv publicarea etapelor de executare a contractului și a graficelor de plată, modificările și prelungirile contractului, după caz, creanțele, garanțiile de bună execuție, rezilierea sau finalizarea contractului și toate plățile procesate în baza Contractului. 

52. Operatorul MTender și platformele de achiziții electronice MTender își rezervă dreptul de a modifica, adăuga, șterge și/sau schimba designul conținutului de pe platformă în orice moment, la discreția sa absolută, cum va considera că este eficient și fără să dea vreo notificare. Este responsabilitatea utilizatorului să se conducă de termenii și/sau orice modificare sau adăugare la aceiași termeni în timp ce accesează site-ul MTender. 

53. Este responsabilitatea utilizatorilor să se conformeze cu cerințele de sistem: hardware, software, conectivitate la internet la sediul utilizatorului pentru a accesa serviciile MTender. Operatorul MTender nu este responsabil pentru necorespunderea utilizatorului cu cele de mai sus. 

54. Clienții nu plătesc niciun fel de taxe pentru accesarea și efectuarea tranzacțiilor pe MTender. 

55. Operatorii economici care depun oferte prin intermediul platformelor electronice de achiziții MTender pot fi obligați să plătească taxe de tranzacție în conformitate cu actele normative aplicabile. 

56. Platformele de achiziții electronice MTender și Operatorul MTender nu oferă, nu distribuie, nu vînd sau transferă oricare informații cu caracter personal unei terțe părți decât dacă acest lucru este cerut de lege. Dacă utilizatorii nu doresc ca informațiile personale sau comerciale să fie colectate, vă rugăm să nu le depuneți; cu toate acestea, fără aceste informații, nu vom avea posibilitatea de a procesa tranzacția dvs. online. Atunci când utilizatorul alege să furnizeze informații personale sau comerciale pentru a efectua o tranzacție online, aceasta este utilizată numai pentru a efectua tranzacția specifică online solicitată de utilizator. 

57. Când utilizatorii vizitează sistemul pentru a naviga, citi pagini sau descărca informații, MTender poate colecta și stoca automat numai următoarele informații care ar ajuta sistemul să devină mai util pentru vizitatori - să afle despre numărul de vizitatori pe site-ul nostru și tipurile de tehnologie pe care vizitatorii le folosesc: a. Domeniul de Internet și adresa IP de la care utilizatorii accesează portalul nostru; b. Data și ora la care utilizatorii accesează sistemul; c. Paginile pe care le vizitează utilizatorii; și d. Dacă utilizatorii accesează sistemul de pe un alt site Web, adresa site-ului respectiv. 

58. Platformele electronice de achiziții MTender trebuie să utilizeze mecanisme de salvgardare și protecție pentru informațiile asociate cu procedurile electronice de licitații. Platformele electronice de achiziții MTender vor pune la dispoziție tehnologii care să permită efectuarea de audituri tehnice și de conformitate prin acestea. Platformele electronice de achiziții MTender trebuie să garanteze mecanisme de securitate fizice și logice pentru a proteja serviciile și informațiile stocate pe sisteme. Toate serviciile MTender trebuie sincronizate cu NTP (Network Time Protocol), și setate folosind UTC (Universal Time Coordinated). 

59. Când Termenii de utilizare nu mai sunt aplicabili, toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege de care au beneficiat utilizatorii și Operatorul MTender, sau care le-au obținut peste ore suplimentare în timp ce Termenii de utilizare au fost în vigoare, care sunt prevăzute să continuie pe o durată nedeterminată, nu trebuie să fie afectate de această încetare, iar prevederile Legii Republicii Moldova vor continua să se aplice acestor drepturi și obligații pe o perioadă nedeterminată.